KAKO PRIPREMITI MATERIJAL ZA POCINČAVANJE?

  • Izbušiti tehnološke rupe (prema uputama na stranici)
  • Elementi ne smiju imati ostatke boje
  • Varovi moraju biti čisti i neporozni
  • Materijal mora biti adekvatno konstruiran
  • Ukoliko je potrebno, pjeskariti robu

 

Elemente pocinčavamo u skladu sa standardom ISO 1461 prema kojem su definirane debljine cinkove prevlake u tablici.

 

Tablica 1. Minimalna i prosiječna debljina nanosa cinka na elementima.

Tablica1-priprema materijala

Tablica 2. Minimalna i prosiječna debljina nanosa cinka na centrifugiranim elementima.

Tablica2-priprema materijala

NAPOMENA: Dodatni zahtijevi oko debljine cinkove prevlake moraju biti napomenuti prije samog postupka vrućeg pocinčavanja, inače će usluga biti izvršena pocinčavanjem prema ISO 1461 standardu.

 

SASTAV MATERIJALA

Sam sastav čelika uvelike utječe na kvalitetu i formiranje sloja cinka u procesu vrućeg pocinčavanja. Omjer silicija, fosfora i sumpora u osnovnom materijalu ima bitnu ulogu jer određeni udijeli tih elemenata mogu prouzročiti različite pojave na koje ne možemo utjecati.

Najčešća negativna posljedica prevelikog udijela silicija je ubrzana reakcija željeza sa cinkom koja dovodi do stvaranja hrapavog, debljeg, sivog sloja cinka na površini materijala koja ima tendenciju odlupljivanja.

slika1-priprema materijalaSlika 1: Utjecaj postotka silicija na debljinu cinkove prevlake.

Kod čelika gdje je udio silicija u materijalu od 0,03 do 0,12% i više od 0,23% dolazi stvaranja cinkove prevlake u nanosima znatno višim od standardnih, preporučenih vrijednosti (i do 350µm) uz specifičan izgled površine. Takva specifična površina nastaje zbog „Sandelin efekta“.

sandelin_efekt_web

Slika 2: Karakterističan izgled sandelin područja na pocinčanoj robi.

Upravo iz tog razloga ne preporučujemo vruće pocinčavati čelik sa udijelom silicija od 0,03 do 0,12 % i većim od 0,23%.

Pojačane reakcije također može prouzročiti i viši udio fosfora u osnovnom materijalu.

Sadržaj silicija i fosfora u materijalu mora biti: Si + 2,5 x P < 0,09 %           ili         Si + 2,5 x P < 0,20 %.

 

TEHNOLOŠKE RUPE

Materijal mora biti pripremljen za vruće pocinčavanje i s tehnološke strane, što znaći da se moraju predvidjeti/projektirati i probušiti tehnološke rupe kako bi materijal mogao biti pocinčan iznutra, te kako ne bi došlo do eksplozije prilikom urona. Broj rupa i njihova raspored također uvelike utjeću na kvalitetu pocinčavanja. Upute za bušenje tehnoloških rupa možete pronaći na našim stranicama u Priručniku.